جور دیگر باید شست!

نیکولاس؛ از کارخانه تا خانه

نیکولاس؛ از کارخانه تا خانه

محصولات شوینده نیکولاس در کارخانه با بهترین کیفیت آماده می شوند، به بهترین شکل بارگیری می شوند و به فروشگاه ها ارسال می شوند و با ذوق و اسقبالی سرشار در خانه هایتان حاضر می شوند و خوشحال از اینکه عضوی از خانه تان شده اند. وقتی نیکولاس خریدید خیالتان راحت باشد زیرا شعار نیکولاس این است:

جور دیگر باید شست