جور دیگر باید شست!

رونمایی از مایع دستشویی و ظرفشویی نیکولاس

رونمایی از مایع دستشویی و ظرفشویی نیکولاس

محصولات شوینده نیکولاس آمده اند تا به شما نشان دهند هر چیزی را می توان جورِ دیگری هم انجام داد؛ حتی شستن را! شوینده های نیکولاس بی صبرانه منتظرند تا به خانه هایتان برسند؛ وقتی نیکولاس را خریدید خیالتان راحت باشد زیرا شعار نیکولاس این است:

جور دیگر باید شست